پروژه ساختمان هوشمند بالیده

هوشمند سازی ساختمان جهانشهر کرج

مشخصات پروژه

  • ساختمان هوشمند جهانشهر
  • مسکونی
  • جهانشهر کسرای شمالی خیابان دوم شرقی سومین قطعه جنوبی
  • کارفرما جناب آقای مهندس بالیده
  • ساختمان هوشمند TIS