پروژه ساختمان بیمه بانک تجارت

هوشمند سازی ساختمان بیمه بانک تجارت

مشخصات پروژه

  • ساختمان هوشمند بانک تجارت
  • کنترل سیستم روشنایی
  • کنترل از طریق موبایل تبلت و کامپیوتر
  • سیستم سرمایش و گرمایش
  • کنترل اتاق کنفرانس
  • کنترل از طریق اینترنت
  • کنترل تجهیزات ریموت دار
  • ساختمان هوشمند TIS