پروژه مجتمع روبال مال
داخل مجتمع روبال مال

هوشمند سازی مجتمع رویال مال

مشخصات پروژه

  • مجتمع روبال مال
  • تجاری تفریحی و رستورانی
  • 550 واحد
  • روشنایی و چیلروفن کوئل
  • ساختمان هوشمند TIS